Mikrokredit P7

Slovenski podjetniški sklad je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujamo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

NAMEN IN CILJ RAZPISA
Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI
UPRAVIČENCI:

 • mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
 • Zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita,
 • zaračunan pripadajoči DDV.

*Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

KREDITNI POGOJI

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
 • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
 • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %,
 • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
 • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
 • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
 • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev,
 • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

ROKI ZA ODDAJO VLOG
15.04., 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019

Več informacij je na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.